42 252 96 60 lub 502 364 923 pl@eujuicers.com
» Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja

Opieka gwarancyjna

Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie objęte są ochroną gwarancyjną, której długość podana jest na podstronie z opisem urządzenia. Zasady ochrony gwarancyjnej opisane zostały poniżej, ponadto dołączamy je w postaci dokumentu gwarancyjnego tzw. karty gwarancyjnej do każdego sprzedanego przez nas urządzenia.

Gwarancja udzielana jest na podstawie w/w karty gwarancyjnej, która jest podpisana przez nasz sklep i zawiera indywidualny numer seryjny danego egzemplarza zakupionego produktu. Prosimy o zachowane karty gwarancyjnej, gdyż posiadanie jej znacznie ułatwia ewentualną późniejszą reklamację.

Gwarancja, przez pierwszy rok zakupu, odbywa się w systemie "od drzwi do drzwi".

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do naszej firmy na adres: Natulux, ul. Wersalska 47/75, 91-203 Łódź. Zalecamy wcześniejsze skontaktowanie się z nami telefonicznie (tel: 42 252 96 60) lub emailowo (pl@eujuicers.com). Odsyłając uszkodzone urządzenie prosimy dołączyć oryginał karty gwarancyjnej oraz zgłoszenie reklamacyjne z opisem uszkodzenia.
 

Warunki gwarancji

1. Sprzedawca udziela gwarancji sprawnego działania sprzętu w okresie wskazanym w Karcie Gwarancyjnej, licząc od dnia otrzymania sprzętu przez Klienta. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych, naczyń i pojemników oraz gratisów dołączonych do zestawu.

3. W przypadku urządzeń zakupionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą okres gwarancji wynosi 1 rok od daty dostawy.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji ogranicza się do wad (uszkodzeń) powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, które ujawnią się w okresie ochrony gwarancyjnej. W przypadku wymiany lub naprawy elementu urządzenia termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenie urządzenia do Sprzedawcy, w zakresie części wymienionej lub naprawionej.

6. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu Klient, razem ze zgłoszeniem wady, dostarczy do Sprzedawcy, na adres podany w Karcie Gwarancyjnej, zakupiony sprzęt, odpowiednio zapakowany, wraz z Kartą Gwarancyjną.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe.

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem;
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
 • braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
 • użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. silnych detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
 • nieodpowiedniej konserwacji lub nieodpowiednich działań mających na celu wyczyszczenie sprzętu;
 • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
 • nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.);
 • używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami (przystawkami, napędami) nie przeznaczonymi do używania z tym sprzętem lub też z innymi, niż zalecane przez producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności;
 • niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
 • przepięcia w zewnętrznej elektrycznej instalacji zasilającej;
 • zalania, zamoczenia, ochlapania sprzętu jakimkolwiek płynem lub zanieczyszczenia go.
 • uszkodzeń wywołanych oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będących następstwem zawilgocenia, oraz wynikłych z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach środowiska, np. wysokie zapylenie, duża wilgotność, itp.;
 • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
 • użytkowania sprzętu uszkodzonego.

10. Gwarancja nie obejmuje zmian barwy, zmatowień, przebarwień, itp., a także rys, otarć na obudowie i częściach roboczych powstałych w okresie eksploatacji sprzętu.

11. Naprawy lub modyfikacje sprzętu dokonane przez Klienta lub osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy powodują utratę ochrony gwarancyjnej.
12. Klient traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji również w przypadku dokonania uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia tabliczki znamionowej albo zatarcia numeru seryjnego, w sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania do Sprzedawcy, będących rezultatem nieodpowiedniego zabezpieczenia i zapakowania przesyłki przez Klienta.

14. W przypadku zbycia lub nieodpłatnego przekazania sprzętu przez Klienta uprawnienia z gwarancji przechodzą na nowego posiadacza. Wyżej wymienione ograniczenia ochrony gwarancyjnej mają zastosowanie odpowiednio. W szczególności ma to znaczenie, jeżeli nowym nabywcą jest firma i/lub użytkowanie odbywa się w warunkach komercyjnych.

15. W przypadku przejścia uprawnień wynikających z gwarancji na kolejnego nabywcę, okres gwarancji wynosi 1 rok od momentu wydania towaru pierwszemu nabywcy, i ogranicza się zawsze do naprawy sprzętu.

16. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

18. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Klienta wynikające z niesprawności, bądź niezdolności urządzenia do pracy, a także z wynikające pozbawienia Klienta sprzętu na czas naprawy.

 

Opieka pogwarancyjna

 

1. Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.

2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna a koszt dostawy do i od serwisu Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

3. Sprzedawca posiada w sprzedaży zestaw głównych części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.

4. Sprzedawca nie gwarantuje zakupu części, które nie są dostępne u producenta urządzenia.


Przejdź do strony głównej