42 252 96 60 lub 502 364 923 pl@eujuicers.com
» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spis treści:

 

» Polityka Prywatności

» Nota Prawna


Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Sławomir Słowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NATULUX Sławomir Słowiński z adresem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Wersalskiej 47/75, 91-203 Łódź.

Dane firmy:

NIP: 727-184-72-78

Regon: 100624186

Dane do kontaktu:

Numery telefonu: (+ 48) 42 279 40 24 lub (+48) 502 364 923

Adres e-mail: pl@eujuicers.com

2. Dane gromadzone w bazie Administratora służą do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane także do celów marketingowych.

3. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Odstępstwo od tej zasady dotyczy jedynie danych przekazywanych do Urzędów Skarbowych, ZUS oraz na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

4. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

6. Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe klienta

- przetwarzamy na podstawie zawartej z nim umowy;

- przetwarzamy na podstawie jego zgody;

- przetwarzamy, jeżeli jako ich administrator posiadamy prawnie uzasadniony interes (np. w celu dochodzenia roszczeń);

- przetwarzamy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako ich administratorze.

Prawa podmiotu danych związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych:

- masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych i administrowanych przez nas Twoich danych osobowych.

b) prawo do przenoszenia danych:

- jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, o których mowa, to dane, które nam przekazałeś.

c) prawo do poprawiania danych:

- jeżeli Twoje dane, które posiadamy są niekompletne lub niepoprawne, masz prawo żądać od nas poprawienia Twoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

d) prawo do usunięcia danych:

- masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Jako administrator możemy jednak odmówić realizacji Twojego prawa w następujących przypadkach:

 • złożone, a nie zrealizowane i nie odwołane zamówienie,
 • zaległość w płatnościach,
 • toczący się spór sądowy,
 • zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych.

e) prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych:

- masz prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu NATULUX Sławomir Słowiński. NATULUX zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będzie istnieć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, albo z powodu przysługujących mu roszczeń prawnych.

f) prawo do nie wyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

- masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:

- nie godzisz się na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu NATULUX. Wtedy ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, po zweryfikowaniu, czy istnieje nasz uzasadniony interes,

- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy jako administrator ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

- jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one niezbędne do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Dane kontaktowe dla realizacji przysługujących Ci praw

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw w zakresie ochrony przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: pl@eujuicers.com

lub skontaktuj się z nami pod numerami telefonów:

Numer telefonu: (+ 48) 42 279 40 24 lub (+48) 502 364 923

Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?

1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

2. Po otrzymaniu Twojej zgody treści marketingowe, w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany nam przez Ciebie adres e-mail.

3. W takim przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe, bądź tylko niektóre z nich:

a. adres mail,

b. imię i nazwisko,

c. adres,

d. numer telefonu.

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, nie będą sprzedawane ani nie będą wymieniane z innymi podmiotami.

5. W każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowych.

6. Twoje dane będziemy przetwarzać w omawianym celu do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

7. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, a co za tym idzie, nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych.

Jak wykorzystujemy Twoje dane podczas zakupów online?

1. Każde indywidualne zamówienie złożone przez naszą stronę internetową, jak również drogą mailową na naszą skrzynkę poczty elektronicznej jest potwierdzane wysłanym do Ciebie e-mail’em. Zamówienia złożone telefoniczne są potwierdzane bezpośrednio podczas rozmowy.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i obsługi m.in:

 • Zamówienia, w tym przesyłania informacji o statusie dostawy
 • zwrotów,
 • wymian,
 • płatności,
 • zgłoszeń gwarancyjnych i reklamacji.

3. W celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • adres mail,
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres dostawy,
 • informacje na temat płatności i historię płatności,
 • informacje na temat zamówienia.

4. Informujemy, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale wyłącznie w celu realizacji i obsługi procesu zakupów online.

5. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w porozumieniu z innymi podmiotami, które tak jak my są zobligowane do ochrony Twoich danych osobowych.

6. Każde zamówienie realizowane w naszym sklepie wysyłane jest wyspecjalizowaną firmą kurierską, gwarantującą bezpieczną i terminową dostawę, jak również ochronę danych osobowych klientów.

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane 5 (słownie: pięć) lat od końca roku, w którym skorzystałeś z usługi zakupy online.

Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych

1. Pamiętaj, że:

- Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym uprawnionym organom administracji publicznej na każde ich żądanie,

- Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z zasad prowadzenia rachunkowości i dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej.

2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Numer klienta,
 • Numer zamówienia,
 • Nr Faktury Vat
 • Imię i nazwisko,
 • Adres pocztowy,
 • Kwota transakcji.
 • Data transakcji

3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji naszych zadań i celów, m.in. firmom IT.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres dopuszczalny obowiązującym prawem.

Nota prawna

 

Informujemy osoby odwiedzające i korzystające ze Strony (Serwisu) WyciskarkiDoSokow.pl o następujących wyłączeniach odpowiedzialności i zastrzeżeniach prawnych:

 Treści i materiały zabronione.


Jeżeli na Stronie udostępnione są funkcjonalności służące wymianie informacji, takie jak adresy mailowe, formularze kontaktowe, forum dyskusyjne ( w tym interaktywne ), które mają na celu umożliwienie kontaktu z odwiedzającymi Stronę, jeżeli mają oni takie życzenie lub potrzebę, jak również umożliwienie kontaktu między innymi użytkownikami strony, wymianę poglądów, opinii, informacji, danych i innych materiałów w formie elektronicznej - zabronione jest użycie tych funkcjonalności do przechowywania, przesyłania, komunikowania i odbierania jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, obscenicznym i w jakikolwiek sposób naruszającym dobre obyczaje, obowiązujące prawo i dobra osobiste, zwanych dalej Zabronionymi materiałami i treściami.

W szczególności za zabronione treści i materiały uważa się wszelkie materiały, dane, wizerunki ( obrazy, zdjęcia ), informacje, wypowiedzi i opinie, które:

 • naruszają prawo, normy obyczajowe, ogólnie przyjęte zasady współżycia i postępowania,
 • są obraźliwe, nieprzyzwoite, obsceniczne, napastliwe, zniesławiające albo w inny sposób naruszające czyjąś godność lub też zawierające groźby,
 • naruszają zasady poufności, prawa autorskie lub inne prawa o podobnym charakterze, naruszają prywatność lub inne prawa osób trzecich,
 • odnoszą się lub stanowią reklamę usług lub towarów, z wyłączeniem reklamy prowadzonej przez firmę NATULUX.

Ochrona praw autorskich 

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

W szczególności strony domeny w polskiej wersji językowej: WyciskarkiDoSokow.pl chroni prawo autorskie przysługujące:
 

Copyright © 2009-2016 NATULUX Sławomir Słowiński


Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie zostały wykorzystane za zgodą osób i podmiotów uprawnionych a ich polskie wersje językowe stanowią własność NATULUX Sławomir Słowiński.

Kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z NATULUX.

Prezentowane na Stronie raporty, opinie, informacje, rankingi nie mogą być użyte w celach reklamowych ani żadnych innych celach komercyjnych. Firma NATULUX podejmie wszelkie dostępne działania, aby zapobiec komercyjnemu użyciu materiałów, publikacji oraz nazw handlowych.

Firma NATULUX udziela nie wyłącznego, nie przenaszalnego, ograniczonego prawa do odwiedzania i korzystania z niniejszej Strony i materiałów i informacji na niej zawartych pod warunkiem przestrzegania zasad wymienionych w niniejszej Nocie Prawnej.

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i zastrzeżenia prawne zostały sporządzone w oparciu i w zgodności z normami prawa europejskiego ( EU ).

Brak zgodności z prawem, brak umocowania prawnego, nieważność lub brak mocy wiążącej jakiegokolwiek z postanowień i zapisów powyższej Noty Prawnej nie ma wpływu na skutki prawne, ważność i wiążącą moc prawną postanowień i zapisów pozostałych.


Przejdź do strony głównej